سلطان الضاحکین

وبلاگی برای خندیدن به مسائل سیاست زده، غیر فرهنگی، فرا اجتماعی ، رانتی ، ...

سلطان الضاحکین

وبلاگی برای خندیدن به مسائل سیاست زده، غیر فرهنگی، فرا اجتماعی ، رانتی ، ...

مشخصات بلاگ

بلاگی برای درج مطالب سلطان الضاحکین
راهبرد: خنده بما هو خنده البته با چاشنی ادراک مسائل

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

بنده احسان ملایی دانشجوی برق دانشگاه شهید چمران اهواز هستم.

این بلاگ رو به دلیل هجمه دشمن در فضای مجازی ایجاد کردم و هدف از آن افضای بصیرت در فضای سایبر است.

علاقمند به علوم و فنون مختلف از جمله علوم قرآنی و دینی و علوم کامپیوتر و اقتصاد و مباحث فرهنگی و... هستم.

ورزش مورد علاقه فوتبال است و البته در رشته های دیگر ورزشی هم سر رشته دارم.